Eğitim ve Gençlik

Eğitim ve Gençlik

Yurt dışında üniversiteden mezun olanlar öğretmenlik atamaları için başvuru yapabilir mi?

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması durumunda başvuru yapılabilmektedirler.

 

Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar veya mavi kart sahipleri Türkiye’de bir okulda staj yapabilir mi? Bunun için nasıl bir yol izlenmelidir?

Söz konusu staj talepleri ve ilgili belgeler ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temsilciliklere, yoksa konsolosluklara başvuru yapılması halinde, başvurulan mercii tarafından gerekli araştırma ve değerlendirme yapılarak geri dönüş sağlanacaktır.

 

Yurt dışından alınan eğitim belgesinde pasaport ya da kimlik bilgilerine göre isim/soyisim/doğum tarihi/ülke uyuşmazlığı bulunması durumunda ne yapılması gerekir?

Yurt dışından alınan belgede isim/soyisim/doğum tarihi/ülke uyuşmazlığı ile ilgili değişiklik yapılmış ise yetkili makamlarca düzeltilmesi veya buna dair resmi bir belge (evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) sunulması halinde denklik işlemi yapılabilmektedir.

 

Eğitim ve öğretimle ilgili konularda detaylı bilgi nereden alınabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı görev alanlarındaki her türlü soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği ve idari konulardaki başvurularınızı yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 numarasını arayarak Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden oluşturabilir veya eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine başvurabilirsiniz.

 

Yurt dışındaki Türkçe ve Türk Kültürü dersiyle ilgili soru ve talepler nereye iletilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığının bütün görev alanlarındaki her türlü soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği ve idari konulardaki başvurularınızı yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 numarasını arayarak Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine (MEBİM) iletilebilir veya eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Yurt dışında ikamet edilen şehirde Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından Türkçe ve Türk Kültürü dersi verilip verilmediği nereden öğrenilebilir?

Bu bilgi Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı temsilciliklerinden öğrenilebilmektedir. Yurt dışı temsilciliklerinin iletişim bilgilerinehttps://abdigm.meb.gov.tr/yurtdışıtemsilcilikleri sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Türkiye’de mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören kişiler hangi belgelere sahip olur?

Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi verilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilmektedirler. Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim kurumları yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkân tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkânına sahip olabileceklerdir.

 

Türkiye’de mesleki eğitim merkezinde öğrenim görmek için ne yapmak gerekir?

Mesleki eğitim merkezi programına çırak öğrenci olarak kaydolabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.

b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

 

Türkiye’de mesleki eğitim merkezlerinden daha önce mezun olup ustalık belgesi alanlar lise mezunu sayılıyor mu?

Mesleki eğitim merkezi programına halen devam eden 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile daha önceki yıllarda kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar açık öğretim kurumlarına kaydolup fark derslerini tamamlamaları durumunda lise diploma alabilmektedirler.

 

Türkiye’de mesleki eğitim merkezlerine kaydolanlar lise mezunu sayılıyor mu?

Türkiye’de Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.07.2019 Tarih ve 18 Sayılı Kararı ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Bu sebeple mesleki eğitim merkezi programı öğrencileri yüz yüze eğitimle fark derslerini vererek lise diploma alabilmektedirler.

 

Yurt dışında alınan kalfalık ve ustalık belgeleri Türkiye’de tanınıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’nin “Doğrudan belge düzenlenecek hâller” başlıklı 13. maddesine göre gerekli belgeler ile mesleki eğitim merkezlerine başvuru yapanların belgeleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık uygulamaları kapsamındaki meslek dallarından uygun olan bir tanesine denkliği yapılarak doğrudan düzenlenmektedir.

Ayrıca, yurt dışından alınmış; diploma, öğrenim durum belgesi, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika ve hizmet belgeleri yönerge hükümlerine göre önceki öğrenmelerin doğrulanması süreçlerinde değerlendirmeye tabi tutulmakta ve adaylar ilgili meslek dalından kalfalık ve ustalık sınavlarına alınmaktadırlar. Sınavlarda başarılı olanlara kalfalık ve ustalık belgesi düzenlenmektedir.

 

Açık öğretim ortaokul yurt dışı programlarına kimler başvurabilir?

Örgün eğitim kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

a) İlkokul 4. sınıfı tamamladığını belgelendirenlerb) Yetişkinler 2. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar açık öğretim ortaokul yurt dışı programlarına başvurabilmektedirler.

Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, il/ilçe özel eğitim kurul kararı ile açık öğretim ortaokuluna yönlendirilenler de yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.

Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tradresinden alınabilmektedir.

 

Açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi yurt dışı programlarına kimler başvurabilir?

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı’na yurt dışında geçerli bir ikamet izni olup;

• Türkiye’de ortaokulu ya da ilköğretim okulunu bitirenler,

• Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,

• Yurt dışında öğrenip görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar,

• Avrupa ülkelerinde yerleşik olan veya en az 6 ay süreli oturma iznine sahip olanlar başvurabilmektedirler.

Denkliğinde meslek lisesi yazan adaylar da başvuru yapabilmektedirler. Ancak denkliklerin normal liselere göre yapılmış olması ve kaç kredi kazanıldığının belirtilmiş olması uygun olacaktır. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tradresinden alınabilmektedir.

 

Açık öğretim lisesi yurt dışı programlarına başvurmak için ne yapmak gerekir?

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesine bağlı yurt dışı programları bulunmaktadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız bu programlar için bulundukları yerdeki eğitim müşavirliği, eğitim ataşeliği ya da Türk okullarına başvurabilmektedirler.

Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

 

Ara sınıflara denklik yapılması için nasıl bir onay istenir?

Ara sınıflara denkliği yapılacaklar için yurt dışındaki okullardan veya Türkiye’deki büyükelçiliklerce açılmış okul ve milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullardan aldıkları geçmiş yıllara ait ıslak imzalı ve soğuk damga mühürlü karne, transkript veya ayrılma belgesi yeterli olmaktadır.

 

Yurt dışından gelen kişilerin diploma notu nasıl belirlenir?

Öğrenimlerini yurt dışında örgün veya uzaktan öğretim yoluyla yapmaktayken yurda dönen öğrencilerin, Türkiye’deki okullardan mezun olmaları hâlinde, diploma notları 7/9/2013 Tarih ve 28758 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenmektedir.Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan bir eğitim-öğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin diploma notları ise Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmektedir.

 

Vekâletname ile denklik başvurusunda bulunulabilir mi?

Evet, vekâletname ile denklik başvurusu yapılabilmektedir.

 

18 yaşından küçükler kendi başına denklik başvurusu yapabilir mi? Muvafakatname ile denklik başvurusu yapılabilir mi?

Öğrenci; 18 yaşından küçük olması ve ilköğretim veya ortaöğretime devam etmesi

hâlinde kendi başına denklik başvurusu yapamamaktadır. Böyle bir durumda başvuru;

• Kişinin velisi ile birlikte,

• Muvafakatname (apostille veya yabancının büyükelçilikleri/konsoloslukları onaylı dışişleri bakanlığı/kaymakam onaylı ve Türkçe tercümesi) ile yapılabilmektedir.

Ancak ortaöğretimi bitiren ve üniversite ön kayıt belgesini sunanlarda bu şartlar aranmamaktadır.

 

Diploma ya da okul denklik işlemleri online yapılabilir mi?

Denklik işlemlerinde başvurular, edenklik.meb.gov.tr adresinden yapılır. İlgili sayfadan “online başvuru” bölümünden işlem basamakları takip edilerek mevcut olan

öğrenim belgeleri sisteme yüklenmektedir. Böylece denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçtikleri denklik merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girdikleri belgelerin orijinalleriyle birlikte denklik merkezine giderek en kısa sürede işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

 

Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahipleri yurt dışından aldıkları diplomanın denklik işlemini nasıl yapabilir?

Denklik iş ve işlemleri yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde, Türkiye’de ise il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki millî eğitim müdürlüklerinde denklik iş ve işlemlerinin yürütüldüğü birimlerde yapılmaktadır.

 

Yurt dışında alınan mesleki ve teknik eğitim belgeler ve çalışmışlıklar Türkiye’de tanınıyor mu?

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esaslarına göre mesleki ve teknik eğitim belgelerinin ve çalışmışlıkların da sunulması halinde uygulamadaki meslek alan/dal programları ülkemizin eğitim sistemine denk gelen alanlarda ise ilgili alanlarda veya çalışmışlıklarıyla kalfalık/ustalık sınavlarına katılım sağlanması şartıyla denklik yapılmaktadır. Ülkemizde karşılığı olmayan bir alan söz konusu ise bunun ders içeriğine bakılarak yakın bir alana denkliği yapılmaktadır. Fakat hem alan olarak hem de ders içeriği olarak ülkemizdeki eğitim sistemini karşılamıyorsa, alan belirtmeksizin düz liselere denklikleri yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

 

Yurt dışında bir ilköğretim veya ortaöğretim kurumunda okurken veya ilköğretim düzeyinde mezun durumda iken Türkiye’deki bir okula geçmek için ne yapmak gerekmektedir?

Denklik iş ve işlemleri yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde, Türkiye’de ise il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki millî eğitim müdürlüklerinde denklik iş ve işlemlerinin yürütüldüğü birimlerde yapılmaktadır. Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlköğretim:

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınmaktadırlar. Yabancı ülkede öğrenim görmekteyken Türkiye’ye gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri, il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenmektedir. Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılmaktadır, gerektiğinde rehber öğretmenden de yararlanılabilmektedir.

 

Ortaöğretim:

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, ortaöğretim kurumlarında okumaktayken çeşitli sebeplerle öğrenim görmek üzere yurt dışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az 1 dönem öğrenim gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri, denklik belgesine göre önceki okullarına veya

aynı türdeki diğer okullara yapılmaktadır. Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurt dışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları ile denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenmektedir. Yurt dışında eğitim gördüğü sınıflara ait yıl sonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul yönetimine teslim edilmektedir ve e-Okul sistemine 100’lük puan sistemine uygun olarak işlenmektedir.

Yurt dışında 8. sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari 1 eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu hükümler uygulanmaktadır.

Eğitimini yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri, millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim programı uygulanarak tamamlattırılmaktadır. Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında alan/dal derslerinde işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler uygulanmaktadır.

Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınmaktadırlar.

Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 ve meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

 

Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş mümkün müdür?

Açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesinde öğrenim görmekteyken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı 1’inci döneminde ekim ayının sonuna kadar, 2’nci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu meslek programları, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilmektedirler.

Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilmektedir ve rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı 2 ile çarpılarak kredilendirilmektedir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılmaktadır. Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmamaktadır.

 

Yurt dışında liseden mezun olan kişiler açık öğretim lisesi/açık öğretim imam hatip lisesi/mesleki açık öğretim lisesine kayıt olabilirler mi?

• İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlayanlar,

• Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olanlar,

• Bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar,

• Yurt dışında öğrenim görmüş olanlar denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini

taşıması durumunda bu liselere kayıt yaptırabilmektedirler.

 

Türkiye’de imam hatip ortaokullarında öğrenim görmek için ne yapmak gerekir?

Yurt dışında okuyan öğrenciler Türkiye’ye geldiklerinde denklik işlemleri yapıldıktan sonra denkliğine uygun olarak örgün okuma şartlarına taşıyorlar ise kayıt yaptırmak için başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

 

Türkiye’de özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak için ne yapmalıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurt dışındaki Türk okullarında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan bireylere Türkiye’deki rehberlik araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti sunulmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan veya özel yetenekli öğrencilerin seviye tespit sınavları, rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tradresinden alınabilmektedir.

 

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencilerin işlemleri nasıl yapılır?

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanmaktadır. Ancak veliden öğrencinin öğrenim belgelerini 3 ay içinde getirmesi istenmektedir. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, öğrencinin velisi tarafından takip edilmektedir.

 

Yurt dışından öğrenimine ara vermeden Türkiye’ye dönen öğrenciler, hangi sınıf seviyesinde başlatılır?

Yurt dışından öğrenimine ara vermeden Türkiye’ye dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınmaktadırlar. Ancak öğrenimine ara vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre işlem yapılmaktadır.

 

Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’deki merkezi sınavlara başvuru şartları nelerdir?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden, “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler, başvurularını, Türkiye’deki 8. sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla; ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu’nda belirlenecek tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçilikleri, başkonsoloslukları veya konsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

 

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzunda güncel bilgilere ulaşılabilmektedir.

 

Türkiye’deki liselerin başarı sıralamasına nereden ulaşılabilir?

Tercih dönemlerinde okulların yüzdelik dilimleri e-Okul sisteminde ilan edilmektedir.

 

Türkiye’ye ilköğretim veya ortaöğretim için gelen Türk vatandaşı, çifte vatandaş ve mavi kart sahiplerinin başvurabileceği burs programları bulunuyor mu?

Evet, bu kişiler hakkında ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’ kapsamında işlem yapılabilmektedir.

 

Türkiye’de okumak için gerekli olan genel bilgilere nereden ulaşılabilir?

Gerekli olan tüm bilgilere https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tradresinden alınabilmektedir.

 

Yurt dışında alınan ilköğretim ve ortaöğretim diplomaları Türkiye’de tanınıyor mu?

Yurt dışındaki okul öncesi/ilköğretim/ortaokul kurumu (mesleki ortaöğretim kurumları da dâhil) e-Okul sisteminde kayıtlı bir okul ise Türkiye’deki kurumlar gibi işlem
görmektedir. Aksi takdirde halen öğrenim gören öğrenciler ve öğrenimini bitirenler için eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından
gerekli işlemler yapılmaktadır. Denklik işlemleri Türkiye’de milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içindeki ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılmaktadır. Söz konusu belgelerin asıllarının kullanılamayacak halde olması veya bulunmaması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı, aslına uygunluğu okul müdürlüğü tarafından onaylanmış, suret ve fotokopiler ile de yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

KAYNAK: https://www.ytb.gov.tr/soru-cevap/egitim-ve-genclik

Etiketler:

YORUM BIRAKABİLİRSİNİZ