Gümrük

Gümrük

Gümrüksüz satış mağazalarındaki satış limitlerine dair bilgilere nereden ulaşılabilir?

Ülkemize girişte yer alan gümrüksüz satış mağazalarında satılan ürünlere ilişkin limitler, 2009/15481 sayılı, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar eki 9 no’lu listede yer almaktadır. Ülkemizden çıkışta ise bu limitler 3 kat olarak uygulanmaktadır.

 

Gümrüksüz satış mağazası nedir?

Gümrüksüz satış mağazası, Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere, kara, hava, deniz ve demiryolu hudut kapıları itibarıyla Türkiye gümrük bölgesinden çıkış ve Türkiye gümrük bölgesine giriş yerleri içinde açılmasına ve işletilmesine izin verilen ve özel antrepo sayılan yerlerdir.

 

Tax free ödeme noktaları nerelerdedir?

Bu uygulama kapsamında KDV, yetki belgeli aracı firmalarla sözleşme imzalayan satıcılardan alınan mallara ilişkin aracı firmalar tarafından ve Gelir İdaresi Başkanlığından izin alan satıcılardan alınan mallara ilişkin satıcılar tarafından alıcılara nakden veya banka hesap numarasına yatırılmak suretiyle ödenmektedir. Yetki belgeli aracı firmaların havalimanları ile kara ve deniz sınır kapılarında gümrük ofisi ödeme noktaları bulunmaktadır.

 

KDV iadesi nasıl hesaplanır?

Alıcılar tarafından satın alınan mallara ilişkin faturada gösterilen KDV’nin iadesi söz konusudur. Alıcılara KDV iadesinin aracı firmalar tarafından yapılması halinde bu firmalar komisyon almaktadır.

 

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da Türkiye’deki alışverişlerinde tax free imkânından yararlanabilir mi?

Yurt dışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu nitelikte bir belgeye sahip olan Türk vatandaşları bu imkândan yararlanabilmektedirler.

 

Kimler nakit iade alabilir?

Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı ülke vatandaşı alıcılar ile yurt dışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk vatandaşı alıcılar iade alabilir.

 

Vergi iadesine hak kazanmak için minimum harcama limiti var mıdır? Limitler nereden öğrenilebilir?

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde de (www.gib.gov.tr) yer alan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5.) bölümünde, satın alınan malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 100 TL’nin üstünde olması gerektiği belirlenmiştir.

 

Tax free formu ne kadar süre boyunca geçerlidir?

Alıcının satın aldığı malları fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkarması gerekmektedir. Ayrıca KDV’nin yurt dışına çıkmadan önce alınmamış olması halinde, gümrük onaylı faturanın 3 ay içinde satıcıya gönderilerek bu verginin iadesinin istenmesi de mümkündür.

 

Tax free formu nereden temin edilir?

KDV iadesi satış yapabilme konusunda yetki sahibi olan mükelleflerin düzenledikleri faturalara istinaden yapılmaktadır. Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yönelik uygulama kapsamında, vergi dairesinden “İzin Belgesi” almış gerçek usulde KDV mükellefleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iadeye aracılık konusunda yetkilendirilmiş firmalarla sözleşme imzalayan gerçek usulde KDV mükellefleri satış yapabilmektedir.

 

Tax free alışverişi nedir?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b. maddesine göre, Türkiye’deikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV’nin, malın gümrükten çıkarılması sonrasında satıcı veya aracı firma tarafından yolcuya iade edilmesidir.

 

Yurt dışından gelen gönderimin vergisi nasıl ve nereye ödenir?

Gelen gönderinin kıymetinin 0-1500 avro arasında olması halinde tahsil edilecek tek ve maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi ve hızlı kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil edilmektedir.

 

Herhangi bir nedenle yurt dışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?

Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.

 

Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?

Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

 

Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?

Hayır. Posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.

 

Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?

Hayır, yolcu beraberi 430 avroluk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu olmamaktadır.

 

Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 avroyu aşması halinde ne işlem yapılır?

Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanmaktadır.

 

Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?

Her 1 sevkiyat için kıymeti 1500 avroyu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanmaktadır. Söz konusu vergi oranları, eşyanın;

• Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

• Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

• Kitap veya benzeri basılı yayın için %0,

• 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmektedir.

Söz konusu eşyanın;

• Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

• Ticari miktar ve nitelik taşımaması,

• Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.

 

Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?

Türkiye gümrük bölgesindeki 1 gerçek kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınmaktadır.

Türkiye gümrük bölgesindeki 1 tüzel kişiye ise posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 avroyu geçmeyen ve ticari miktar ve nitelik taşımayan eşyanın değeri üzerinden, geldiği ülkeye göre %18 veya %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmektedir.

 

Başvuru nereye yapılır?

Ambulans, cenaze arabaları ve diğer kurtarma araçları için Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüne başvurulabilmektedir.

Ambulans, cenaze arabaları ve diğer kurtarma araçları haricindeki eşya için eşyanın teslim edildiği herhangi bir Gümrük Müdürlüğüne başvurulabilmektedir.

 

Hangi eşyalar bu muafiyet kapsamında ithal edilebilir?

Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan ve aşağıda nitelikleri belirtilen eşyaya, gümrük vergilerinden muafiyet tanınmaktadır.

1) Malul ve engellilere yardım sağlanması amacına yönelik olarak vakıflar ve kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile resmi kurumlara karşılıksız gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve resmi kurumlar tarafından, serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşya hariç olmak üzere; ihtiyacı olan kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere ithal edilen,

insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan yiyecek, ilaç, giyecek, yatak malzemeleri ve benzeri gibi temel ihtiyaç maddeleri.

2) Sadece onların çalışma ihtiyaçlarını karşılamak veya onların hayır ve insani amaçlarını yerine getirmede kullanılmak üzere, yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen malzemeler ve büro materyalleri.

3) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumlarına yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen ve ihtiyacı olan kişiler yararına düzenlenecek hayır işlerinde kullanılmak üzere gelir toplanması amacına yönelik eşya.

4) Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumlarının getirecekleri ambulans, cenaze arabaları, yangın söndürme araçları ile kurtarma araçları.

 

Hibe Eşyası Muafiyeti Kimler hibe eşya muafiyetinden yararlanabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları söz konusu muafiyetten yararlanabilmektedir.

 

Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?

Muafiyet, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde Türkiye’ye getirilen eşya ve malzeme için uygulanmaktadır. Bu süre içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmemektedir.

 

Muafiyete ilişkin şartlar nelerdir?

1) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye’de de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine tanınmaktadır. Türkiye’de yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmamaktadır.

2) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınmaktadır.

Ayrıca, kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye’ye nakleden tüzel kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeye ilişkin muafiyet işlemleri de aynı kapsamda yürütülmektedir. Bir serbest meslek veya benzeri bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de mesleklerin Türkiye’de yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bu muafiyet tanınmaktadır.

 

Muafiyet kapsamında ithal edilebilecek eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?

1) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’ye nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,

2) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

3) Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan, eşya ve malzeme gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilmektedir.

 

İşyeri Nakli Muafiyetin kapsamı nedir?

Yurt dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye’ye nakli dolayısıyla serbest dolaşıma sokulan sermaye malı (işletmenin faaliyetini devam ettirmesi için, gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri) ve diğer malzemeye muafiyet tanınmaktadır.

 

Öğrencilere ilişkin muafiyetten yararlanmanın sınırı var mıdır?

Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her 1 öğrenim yılında 1 defadan fazla tanınabilmektedir. Ancak öğrenim süresi boyunca muafen 1 kez ev eşyası ithal edilebilmektedir.

 

Eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?

Muafiyet uygulanabilmesi için eşya; öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak ithal ettikleri;

a) Eğitim malzemeleri,

b) Öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası,

c) Kullanılmış olsun veya olmasın giyim eşyası için gümrük vergisi muafiyeti tanınmaktadır.

Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya anlamına gelmektedir.

 

Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere Ait Malzeme ve Ev Eşyası Kimler faydalanabilir?

Muafiyet, öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere tanınmaktadır. Öğrenci, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişidir

 

Gümrük muafiyetinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir?

a) Alkol ürünleri,

b) Tütün ve tütün mamulleri,

c) Motorlu ticari araçlar,

d) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar,

e) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler,

f) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri gümrük vergileri muafiyetinden yararlandırılamamaktadır.

 

Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve adlarına gelenlere intikalinin inandırıcı resmî belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınmaktadır.

 

Miras Yoluyla İntikal Eden Eşyanın Muafen İthali Kimler faydalanabilir?

Yerleşim yeri yurt dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları bu haktan faydalanabilmektedir.

 

Evlilik nedeniyle ithal edilen eşya satılabilir mi?

Evlilik nedeniyle ithal edilen eşya ithal edildiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe devredilemez ve satılamaz, gümrük idaresinden izin alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.

 

Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?

Evlilik nedeniyle eşya ithal edeceklerin, muafiyetten yararlanabilmeleri için bu eşyayı Türkiye’ye evlilik akdinden en erken 2 ay önce veya en geç 4 ay sonraki süreler içerisinde ithal etmeleri şarttır.

Eşyanın serbest dolaşıma girişi, tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde (2 ay önce 4 ay sonra) ayrı partiler halinde de yapılabilmektedir. Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresince serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranmaktadır.

 

Evlilik nedeniyle muafen ithal edilebilecek eşyaya ilişkin koşullar nelerdir?

1) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye’ye nakleden kişinin yeni veya kullanılmış eşyası,

2) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye’ye nakleden kişiye, kanuni ikametgahı yabancı bir ülkede olan kişilerce evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyeler, her 1 hediyenin kıymeti 430 avro ve toplam hediye kıymeti 3000 avroyu aşmamak kaydıyla gümrük vergilerinden muafiyet tanınmaktadır. Ancak;

a) Alkol ve alkollü içecekler,

b) Tütün ve tütün ürünleri için muafiyet uygulanmamaktadır.

 

Evlilik Nedeni İle Eşya İthali Kimler faydalanabilir?

Evlilik nedeniyle çeyiz eşyası ithal edebilecek kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek gelmiş olanlar veya

b) Evlenmek üzere yabancı bir ülkedeki asli yerleşim yerini terk ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olanlar ya da

c) Herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye’ye gelip en çok 1 yıl içinde yine yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunanlar, bu haktan faydalanabilmektedir. Muafen serbest dolaşıma giriş hakkı yerleşim yerini evlilik nedeniyle nakletmeden önce, en az 12 ay süre ile ve sürekli olarak Türkiye dışında bulunan ve evlilik belgesi ibraz eden kişilere tanınmaktadır.

 

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Gümrük idarelerince yerleşim yeri yurt dışında bulunan gerçek kişiler tarafından kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, bu kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu’nun 225. maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Türk vatandaşları veya çift uyruklu kişiler için vukuatlı nüfus kayıt örneği; yabancı uyruklu kişiler için dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge; bu belgenin yabancı ülke yasaları uyarınca temin edilememesi durumunda ise kişilerin beyanı ile yetinilebilmektedir.

b) Edinilen konut;

• Satın alınmış ise, kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu,

• Kiralanmış ise, kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az 1 yıllık kira sözleşmesi.

c) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

 

Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?

Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya 6 ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekmektedir.

 

Eşyanın başka bir konutta kullanılması durumunda da muafiyet uygulaması devam eder mi?

Evet, eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam etmektedir.

 

Eşler ayrı yarı muafiyetten yararlanabilirler mi? Muafiyet koşulları nelerdir?

Hayır, söz konusu muafiyet aile birliğine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır.

 

Muafiyetten faydalanma hakkı olanlara ilişkin şartlar nelerdir?

Bu kapsamda muaf olarak eşya ithal edecek olan kişilere ilişkin temel şart, bu kişilerin Türkiye dışında yerleşik olmaları olup, kişilerin uyruğu dikkate alınmamaktadır. Muafiyetten faydalanma hakkı için, kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az 24 ay süre ile sürekli olarak yurt dışında yerleşik olmaları gerekmektedir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru 1 yılda 185 güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmamaktadır. Türkiye dışında son 10 yıl içinde en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmamaktadır.

 

Kimler faydalanabilir?

Yurt dışında yerleşik bulunan gerçek kişiler, Türkiye’de edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmış ev eşyasını 1 defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler. Muafiyet, 1 konut ve aynı kişi için 1 defa ile sınırlıdır.

 

Konuta ilişkin şartlar nelerdir?

Bu kapsamda eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın Türkiye’de kullanılacağı konuta sahip olunması veya konutun en az 1 yıl için kiralanmış olması gerekmektedir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilmektedir.

 

Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye’ye kesin olarak nakleden gerçek kişilerin başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

1) İkamet nakil belgesi,

2) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge,

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

 

Yurt dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye’ye nakleden gerçek kişilerin başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

1) İkamet nakil belgesi,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

 

Yurt dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıların başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

1) Veraset ilamı,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”,

4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

 

Yurt dışında yerleşik kişinin ölümü halinde Türkiye’deki mirasçıları ölen kişiye ait ev eşyasını hangi süre içerisinde Türkiye’ye getirebilir?

Yurt dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları, ölen kişiye ait kullanılmış ev eşyasını veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içerisinde Türkiye’ye getirerek serbest dolaşıma giriş beyanında bulunmaları gerekmektedir.

 

Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?

Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya 6 ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekmektedir.

 

Hangi eşya kullanılmış ev eşyası olarak nitelendirilemez?

Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin kullanılmış ev eşyası muafiyeti kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilmemektedir.

Yurt dışında 24 aydan kısa süreli geçici görevlendirilen bir kamu görevlisi muafiyetten yararlanabilir mi?

Hayır, 24 ayı aşmayan süreyle Türkiye dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri muafiyetten yararlanamamaktadırlar.

 

 

Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir ülke vatandaşlığını kazananlar bu muafiyetten yararlanabilir mi?

Hayır, Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle, yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanamamaktadırlar. Ancak, çifte vatandaşlığa sahip kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanmaktadırlar.

 

Eşler ayrı ayrı muafiyetten yararlanabilirler mi? Muafiyet koşulları nelerdir?

Hayır, söz konusu muafiyet aileye (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile birliği esası uygulanmaktadır.

 

Kimler ev eşyası ithal hakkından faydalanabilir?

Ev eşyası muafen yurda getirebilecekler aşağıda sıralanmıştır:

a) Yurt dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye’ye nakleden gerçek kişiler. Türkiye gümrük bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmamaktadır. Ancak bu süreler yurt dışındaki yerleşim yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmemektedir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılmaktadır. Türkiye dışında son 10 yıl içinde

en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmamaktadır.

Bu madde kapsamında kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dışında en az 24 ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekmektedir.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. (Bu kişiler için Türkiye dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmamaktadır.)

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye’ye kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmamaktadır.)

ç) Yurt dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları.

Murisin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta 6 aydan fazla kalmamış olması gerekmektedir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılmaktadır. Yurt dışında son 10 yıl içinde en az 5 yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmamaktadır.

 

Başvuru için gerekli bilgiyi nereden alabilirim?

Müracaat için gerekli belgelere ilişkin bilgileri https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/engelli-kisilere-taninan-muafiyetler adresinden alabilirsiniz.

 

Özel tertibatlı araç ithalinde araçlar bakımından yaş sınırı var mıdır?

Evet, aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, 3 yıldan eski olmaması gerekmektedir.

 

Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerde aranan şartlar nelerdir?

Özel tertibatlı araç ithal edecek kişinin ortopedik özürden kaynaklanan engelinin bulunması gerekmektedir. Kişinin engel durumuna göre 2 şekilde araç ithali yapılmaktadır:

1. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan araç ithali,

2. El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan araç ithali.

Bu kişiler;

a) Yurt dışında yerleşik ise ikametini Türkiye’ye kesin olarak nakletmek suretiyle getirilen,

b) Türkiye’de yerleşik ise; Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler (dernek, vakıf vb.) tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen veya bedel karşılığı alınan özel tertibatlı aracı vergilerden muaf olarak ithal edebilmektedir.

 

Bedelsiz ithalatla ilgili detaylı bilgi nereden alınabilir?

Bedelsiz ithalatla ilgili bilgilere https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/bedelsiz-nakil-vasitasi-ithali adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Eşi adına kayıtlı aracın bedelsiz ithalatını kişi kendisi yapabilir mi?

Hayır, verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. Ancak, ithalat işlemleri, kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu’nun 225. maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından gümrük idaresine müracaat edilip sonuçlandırılabilir

 

Eşler bu kapsamda ayrı ayrı araç getirebilirler mi?

Hayır, veraset yoluyla yapılan araç ithali hariç bedelsiz araç ithalinde “aile birliği” esas alınmaktadır. Aile birliği, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Muafiyet hakkı aile birliğine tanınmaktadır.

 

Bedelsiz ithalat kapsamında Türkiye’ye aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi Türkiye’ye yeniden dönüşünde 1 kez daha araç getirme hakkı var mıdır?

Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda 1 verilmiştir. Bu bölüm kapsamı motorlu veya motorsuz özel nakil araçlarına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından söz konusu 5 yıllık süre içinde,bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilmektedir. İlk aracın fiili ithalat tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş olması ve diğer şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür.

 

Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir?

a) Aracın; bedelsiz ithalattan yararlanacak kişilerin Türkiye’ye, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; kamu görevlilerinin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, atama kararından önce Türkiye’ye kesin olarak dönmeleri halinde son giriş tarihinden; veraset intikali neticesinde yapılan bedelsiz ithalatlarda ise yurt dışında yerleşik murisin ölüm tarihinden en az 6 ay öncesinde yurt dışında yerleşik bulunulan ülkede adlarına kayıtlı olması,

b) Aracın, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski olmaması gerekmektedir.

 

Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

a) 24 ayı aşmayan süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,

b) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,

c) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri için hariç olmak üzere çifte vatandaşlık statüsünü haiz Türk vatandaşları,

d) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri,

e) Mavi kart sahibi kişiler bedelsiz araç ithal edememektedirler.

 

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?

a) Yurt dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakleden Türk vatandaşları. Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru 1 takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları gerekmektedir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılmaktadır. Yurt dışında son 10 yıl içinde en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler içinyerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmamaktadır.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmamaktadır.)

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yurt dışından Türkiye’ye kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmamaktadır.)

d) Yurt dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları. Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye’de geriye doğru 1 takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları gerekmektedir. Türkiye’de 1 takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılmaktadır. Türkiye dışında son 10 yıl içinde en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmamaktadır.

 

Yurt dışından emekli olup Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar bedelsiz ithalat kapsamında araçlarını Türkiye’ye getirebilirler mi?

Yurt dışından emekli olup da ikametini Türkiye’ye taşıyan kişiler, 6 ay içerisinde yurt dışından gümrük vergisi muafiyeti kapsamında araçlarını Türkiye’ye getirebilmektedirler. İkametin taşınmasının üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiği hallerde bu haktan yararlanılamamaktadır.

 

Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir?

Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilmektedir. Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı sıra ÖTV ve KDV muafiyeti de söz konusudur.

 

Ticari araçların bu muafiyetten faydalanarak getirilmesi mümkün müdür?

Hayır, motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil araçlarının bu muafiyet kapsamında getirilmesi mümkün değildir.

 

Bedelsiz ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil araçları nelerdir?

Motorlu özel nakil araçları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı araçlar. Motorsuz özel nakil araçları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanolar.

 

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi nitelikte eşyanın kapsamı nedir?

Motorlu ve motorsuz özel nakil araçları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri bu kapsamdadır.

 

Bedelsiz ithalat nedir?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve Türkiye’ye getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

 

Mavi kart sahibi emekliler trafiğe tescil edilmek üzere (MA/MZ) yabancı plakalı araç getirebilir mi?

Hayır, Türkiye gümrük bölgesi dışından emekli mavi kart sahibi kişilerin, trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı araç getirmesi mümkün değildir.

 

MA-MZ plakasına kayden girişi yapılacak araca ne kadar süre verilmektedir?

MA-MZ plaka grubuna kayden getirilecek araçlara 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir. Bu süre kişinin ikamet tezkeresi ve çalışma izni süreleri ile öğrenim-süresi de göz önünde bulundurularak her defasında 2 yılı geçmeyecek şekilde uzatılabilmektedir.

 

MA-MZ plakasına kayden getirilecek aracın satın alındığı tarih ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

MA-MZ plakasına kayden getirilen araç görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurt dışında tescil edilmiş olabilmektedir.

 

MA-MZ plakasına kayden getirilecek aracın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Hayır, MA-MZ plakasına kayden getirilen araç ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

MA – MZ plaka ne demektir?

Çifte vatandaşlığa sahip Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların getirdikleri ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı araçlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen MA-MZ harf serisini taşıyan plakaları ifade etmektedir.

 

Mavi kart sahibi öğrenciler veya çalışanlar trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı araç getirebilir mi?

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik mavi kart sahibi kişilerden, Türkiye’de belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı araçları için Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alarak öğrenim veya görev süresi boyunca kullanılmak üzere yabancı plaka araç getirebilmektedirler.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen araç gümrüğe terk edilebilir mi?

Evet, en yakın gümrük idaresine dilekçe ile başvurularak araç gümrüğe terk edilebilmektedir. Gümrüğe terk edilecek araca ilişkin yasal olarak tahakkuk eden vergi ve cezalar varsa bunların ödenmesi gerekmektedir.

 

Getirilen aracın direksiyonunun sağda olması bir engel midir?

Hayır, turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu araçlar için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen aracın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Hayır, gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen aracın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında araç getirilmesi için Türk vatandaşı, mavi kart sahibi olunması veya yabancı uyruklu olunması arasında fark var mıdır?

Hayır, turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin vatandaşlığının bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurt dışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu eş araç getirebilir mi?

Yabancı olan eşin yurt dışından araç getirebilmesi için yurt dışında yerleşik olması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır.

 

Yurt dışında öğrenim, çalışma vb. amaçlarla bulunmuş olup yerleşim yerini Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden veya yurt dışına görevli olarak atanıp kesin dönüş yapan kişiler turislik kolaylıklardan faydalanabilirler mi?

Hayır, yurt dışı göreve atanma, öğrenim görme, çalışma vb. sebeplerle yurt dışına giden kişilerden kesin dönüş yapanların, ikametlerini Türkiye’ye nakletmeleri sebebiyle turistik kolaylıklardan faydalanarak 2 yıl süreyle yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmamaktadır.

 

Turistik kolaylık kapsamında Türkiye’ye getirilen aracın gümrük işlemleri için gümrük idaresine herhangi bir ücret ödenir mi?

Hayır, turistik kolaylık kapsamında Türkiye’ye getirilen aracın gümrük işlemleri için gümrük idaresince herhangi bir ücret alınmamaktadır.

 

Mülkiyet değişikliği yapılan araç için yeni süre verilmesi için mutlaka Türkiye’den çıkıp tekrar giriş yapması gerekli midir?

Geçici ithalat rejimi kapsamındaki yabancı plakalı bir aracın Türkiye’deyken mülkiyet devri yapılamamaktadır.

 

Süresi bitmiş araç mülkiyet değişikliği ile yeniden Türkiye’ye getirilebilir mi?

Mülkiyet sahibinin yurt dışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılmaktadır. Satın alan kişi eğer yurt dışında yerleşikse araç getirmesine izin verilmektedir.

 

Araç ile birlikte römork veya motorsuz karavan getirilebilir mi?

Evet, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilmektedir.

 

Çifte pasaport sahibi kişiler birden fazla araç getirebilir mi?

Hayır, geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında kişisel kullanıma mahsus sadece 1 adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilmektedir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen araç pasaporta kaydedilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen araçlar pasaporta kaydedilerek, süre sonuna ilişkin meşruhat düşülmektedir.

 

Hak sahibi turistik kolaylıklar kapsamında birden fazla aracı Türkiye’ye getirebilir mi?

Hayır, hak sahibi tarafından sadece 1 adet motorlu kara taşıtı getirilebilir.

 

Türkiye’de ikamet eden ve yurt dışı yerleşiklik şartını sağlamayan biri, yurt dışından satın alacağı aracı 2 yıl süreyle Türkiye’de kullanabilir mi?

Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurt dışından araç getirme hakkı bulunmamaktadır. Bazı internet siteleri ve oto galerileri, vatandaşlarımızın yurt dışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ilişkin yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu iddialar vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olup tamamen gümrük mevzuatına aykırı bilgiler ihtiva etmektedir. Ticaret Bakanlığı birimlerince bu tür usulsüz kullanımlar tespit edilerek cezai işlem uygulanmakta ve araçların yurt dışı edilmeleri sağlanmaktadır.

 

Aracın getirilebileceği yabancı ülke konusunda herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Aracın ikamet edilen yabancı ülkede kayıtlı olması gerekmektedir. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlıaraçlarını da getirebilmektedirler. Örneğin, Almanya’da yerleşik bir kişi Fransa’dan satın aldığı aracı geçici olarak Türkiye’ye getirebilmektedir. Ayrıca, motor hacmi 1600 cc.nin üzerinde olan araçların Gürcistan’dan vekalet yoluyla getirilmesi mümkün değildir.

 

Gümrük idaresine/ambara/yediemin otoparkına teslim edilen araç burada ne kadar süre kalabilir? Ek süre talebinde bulunulabilir mi?

Gümrük idaresince teslim alınan araçlar gümrük gözetiminde 3 ay kalabilmektedir. Bu süre, talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce en fazla 3 ay daha uzatılır. Kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi mücbir sebeplerin bulunması halinde yeni bir ek süre verilmesi gümrük idaresince ayrıca değerlendirilmektedir. Bu süreler içerisinde aracın mülkiyet sahibi veya kanuni mirasçıları, izin hak sahibi veya bunların temsilcileri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanılmayan araçlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanmaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye giriş yapılan aracın çalınması durumunda araç sahibi kaydın düşümünü talep edebilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye giriş yapılan aracın çalınması hâlinde ilgililer tarafından, çalınma olayına ilişkin emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belge ve mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılığından alınacak belgelerle gümrük idaresine müracaat edilerek aracın kayıtlardan düşümü istenmektedir. Çalındığı ispat edilen araçlara ait vergiler aranmamaktadır. İlgili gümrük idaresince çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa, aracın programdaki giriş kaydı çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kapatılmaktadır. Ayrıca, ilgilinin pasaportu üzerinde gerekli işlem yapılmaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye giriş yapılan araçla ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda hangi belgeler gerekir?

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye giriş yapılan araçla yapılan ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile kaza durumu belgelendirilmektedir.

 

Tren ile getirilecek yabancı plakalı araç için de ön beyan uygulaması kullanılabilir mi?

Evet, aracı Türkiye’de kullanacak şahıs tarafından gümrük kapısında beyanda bulunulacak olması halinde, ön beyan uygulaması kullanılabilmektedir.

 

Tren, hava veya deniz yoluyla getirilecek yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalış süresi karayoluyla aynı mıdır?

Evet, tren yolu, hava yolu veya deniz yoluyla seyahat edilmesi, geçici olarak yabancı plakalı araç getirilmesine ilişkin şartlar ve izin süreleri açısından bir farklılık arz etmemektedir.

 

Araca verilen sürenin bittiği tarihten sonra süre uzatımı mümkün müdür?

Süre uzatım talebinde ancak, kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların aracın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmî belgelerle ispatlanması halinde süre uzatımında bulunulabilmektedir. Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin aracın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Müracaatın aracın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun bulunması hâlinde, Kanun’un 241. maddesi çerçevesinde ceza uygulanarak işlem tesis edilmektedir. Bu kapsamda ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin belirtilmiş olması, özel hastane ve poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İstirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre uzatımı yapılmamaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen araca verilen süre aşılırsa cezası var mıdır?

Evet, araçların yurtta kalma sürelerini; 1, 2 ve 3 aya kadar aşması durumunda 2020 yılı için sırasıyla 318 TL, 636 TL ve 954 TL para cezası uygulanmaktadır. 3 ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ oranında para cezası uygulanmaktadır.

 

Verilen süre bitmeden araç ile yurt dışına çıkılması halinde 185 gün yurt dışında bulunmadan yeniden araç getirilebilir mi?

Verilen süreyi doldurmadan kişinin Türkiye’den çıkış yapması ve belli bir süre sonra tekrar aracıyla Türkiye’ye girmek istemesi halinde araca kullanılmayan sürenin verilebilmesi için kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarih itibariyle yurt dışında yerleşik olma şartını sağlaması gerekmektedir. Söz konusu şartı sağlıyorsa, yani araç getirmek istenen tarih itibariyle son 1 yıl içerisinde 185 gün yurt dışında bulunulmuş olması halinde ise kullanılmayan süre için aracın Türkiye’ye girişine izin verilmektedir. 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan aracıyla yurt dışına çıkan yurt dışında yerleşik emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere yeniden Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden 185 günlük süre şartı aranmamakta ve araçlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilmektedir.

 

Yurt dışından getirilen araçlar Türkiye’de satılarak mülkiyet devri yapılabilir mi? Türkiye’de başka birinin pasaportuna naklettirilebilir mi?

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak getirilen yabancı plakalı araçlar bir başkasına satılamamakta, kiralanamamakta veya devredilememektedir. Ancak, bu kapsamda getirilen aracın geçici giriş belgesi, yabancı araçlar geçici giriş karnesi veya yabancı araçlar geçici giriş formuna kayden araç ithal etme hakkı bulunan aile ünitesine dâhil bir başkasına mülkiyet devrinin yapılmasına kişilerin asıl ikametgâhının bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve aracın gümrük gözetimine alınması koşuluyla izin verilmektedir.

 

Yurt dışından getirilen yurt dışında yerleşik şirket adına kayıtlı aracı kimler kullanabilir?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen yurt dışında yerleşik şirket adına kayıtlı araç, taşıt programına kaydı yapılan izin hak sahibi, bu kişinin yurt dışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları tarafından kullanılabilmektedir.

 

Yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçlar başkasına devredilebilir mi?

Hayır, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçların bir başkasına devredilmesi mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca, araç yurt dışı edilmektedir.

 

Türkiye’de yerleşik (yurt dışında ikameti bulunmayan) bir kişi yurt dışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşi tarafından getirilen aracı kullanabilir mi?

Hayır, turistik kolaylıklar kapsamında getirilen araçların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir. Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak getirilen araçlar; araç programına kaydı yapılan izin hak sahibi, bu kişinin yurt dışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları tarafından kullanılabilmektedir. Bunların dışındaki kişiler aracı vekâletnameleri olsa da kullanamamaktadır. Bu amaçla Türkiye’den veya yurt dışından alınmış vekâletnameler geçersizdir.

 

Araçsız olarak yurt dışına çıkış yapılması halinde, yurt dışında bulunulan süreler aracın Türkiye’de kaldığı süreden sayılır mı?

Araçsız olarak yurt dışına çıkış yapıldığı durumlarda, aracın gümrük idaresinin denetimine bırakılması halinde izin süresi işlememektedir. Aksi halde aracın süresi işlemeye devam etmektedir.

 

Gümrük idaresinin bilgisi dışında aracı Türkiye’de bırakarak yurt dışına çıkmanın cezası var mıdır?

Araçlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurt dışına çıkan kişiler haklı bir sebepleri bulunduğunu ispat edemezlerse haklarında, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için 1 defa Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ oranında para cezası uygulanmaktadır.

 

Yabancı plakalı araç Türkiye’de bırakılarak yurt dışına çıkılabilir mi?

Türkiye’ye gelirken getirilen araç Türkiye’de bırakılarak yurt dışına çıkılmak istenirse aşağıdaki 2 işlemden birinin yapılması gerekmektedir:

1. Aracın en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

2. Aracın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten ve 2 nüsha olarak düzenlenmiş olan taahhütnamenin en yakın gümrük idaresine verilmesi şartı bulunmaktadır. Bu taahhütname e-Devlet üzerinden www.turkiye.gov.tradresinde yer alan “Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma” hizmeti kullanılarak da verilebilmektedir. Bu durumda aracın gümrük idaresine beyan edilen adreste park halinde bulunması gerekmekte olup aracın sahibinin yurt dışında yerleşik eşi, çocukları, anne ve babası dâhil aracın herhangi biri tarafından kullanılması mümkün değildir.

Bu 2 işlemden birinin, araç Türkiye’de bırakılarak yurt dışına çıkılan her seferde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye’ye dönüldükten sonra taahhütnamenin kaldırılması zorunludur. İşlemler en yakın gümrük idaresine başvurularak ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

 

Yurt dışındaki leasing (araç kiralama vb.) şirketinden kiralanan araçla Türkiye’ye gelmek mümkün müdür? Araçla Türkiye’de kalınabilen süre ne kadardır?

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin kiralayarak araç getirmesine izin verilmektedir. Kiralanarak getirilen araçlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamamaktadır.

 

Tüzel kişiliklere (şirketlere) ait araçların Türkiye’de kalma süreleri ne kadardır?

Tüzel kişiliklere ait araçların (otomobil, minibüs, arazi aracı, kamyonet ve motosiklet) vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre verilmektedir.

 

Şahıslara ait araçla Türkiye’de kalınabilen süre ne kadardır?

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişinin (emekliler dâhil olmak üzere Türk vatandaşları, çift uyruklu Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri) yabancı plakalı araçları ile Türkiye’de kalabileceği azami süre 730 gündür. Yabancılara ait araçlara verilecek süre bu kişilerin Türkiye’de kalabilecekleri süre kadardır.

 

Yurt dışında yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve araçlarına ait bilgileri online olarak ön beyanla (taşıt ön beyan uygulaması) bildirebilir mi? Bildirim nereden yapılabilir?

Evet, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkmadan en fazla 15 gün önce Türkiye’ye araçla giriş yapılacağı Ticaret Bakanlığına bildirilebilir. Bunun için, bakanlığın internet sayfasında yer alan “E-İşlemler” menüsünden veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden ulaşılabilecek “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” kullanılarak araca ve aracı getirecek kişiye ait bilgiler kaydedilebilmektedir. Bu uygulamaya, cep telefonunu, tablet ya da bilgisayar ile giriş yapılabilmektedir.

 

Başkasına (gerçek kişi veya tüzel kişi/şirkete) ait bir aracın getirilmesi durumunda vekâlet belgesi olarak neler kabul edilir?

Vekalet belgesi olarak;

• Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,

• Aracı getiren şahıs ile aracın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,

• Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,

• Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

• Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait araçlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

• Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen araçlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri kabul edilmektedir.

Vekâletname ile Türkiye’ye getirilecek araç tüzel kişi (şirket vb.) adına kayıtlı ise ayrıca aşağıdaki belgelerin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir:

• Tüzel kişiliklere ait araçlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,

• Tüzel kişiliklere ait aracı getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge.

Belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlemiş olması halinde elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı tercümeleri aranmaktadır.

 

Başkasına ait bir aracı getirmek mümkün müdür? Bu durumda hangi belgeler aranır?

Evet, aracın mülkiyet sahibi dışında yurt dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından vekaleten Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. Aracın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi halinde hem vekâleten aracı getiren kişi hem de araç sahibinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekmektedir. Vekâleten getirilen araçlar için giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Sigorta poliçesi hangi durumlarda geçersiz hale gelir ve aracın Türkiye’ye girişine izin verilmez?

Sigorta poliçesi süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (green cardcarte verte) Türkiye rumuzu “TR”nin üzerinin çizilmiş olması hallerinde araçların girişine izin verilmemektedir.

 

Yurt dışından getirilen araçlar için Türkiye’ye girişte gerekli belgeler nelerdir?

• Aracın, Türkiye’ye getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olduğunu gösteren

mülkiyet belgesi (ruhsat),

• Aracı Türkiye’ye getiren kişiye ait sürücü belgesi (ehliyet),

• Aracı Türkiye’ye getiren kişiye ait pasaport veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,

•  Aracı Türkiye’ye getiren kişinin yurt dışında yaşadığını gösteren belge: gümrük idaresi, bazı durumlarda kişinin yurt dışında yaşadığından emin olmak isteyebilir. Bu durumda, kimlik belgesi veya pasaportun yanı sıra, oturma izninin de gümrük idaresine sunulması gerekir;

• Türkiye’de geçerli olan bir trafik sigorta poliçesi,

• Yurt dışında emekli olmuş kişiler için, emeklilik belgesinin konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümesi,

• Gerekli olduğu hallerde, geçerli bir vekaletname veya kira sözleşmesi,

• Şahıs adına değil, şirket adına kayıtlı olan bir araç getirildiği hallerde, aracı getiren kişinin şirketin ortağı veya çalışanı olduğunu gösteren belgenin, noterden veya konsolosluktan onaylanmış olan Türkçe tercümesi.

 

Yurt dışında yerleşik olma durumunun sağlanmaması halinde teminat kapsamında aracın Türkiye’ye girişi yapılabilir mi?

Yurt dışında yerleşik olma durumunun sağlanmaması halinde teminat kapsamında aracın Türkiye’ye girişi mümkün değildir.

 

 

185 gün yurt dışında kalma şartının sağlanmamasına rağmen Türkiye’ye yabancı plakalı bir araç ile giriş yapılabilir mi?

Yerleşim yeri şartını sağlayamayan kişiler şartları sağlayana kadar araç getirememektedirler. Ancak, söz konusu kişiler Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik ise bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarını yılda 1 kez olmak üzere 1 ay süre ile getirebilmektedirler.

 

Yurt dışından emekli olan kişiler Türkiye dışında 185 gün bulunmadan araç getirebilir mi?

Türkiye gümrük bölgesi dışından emekli olup yurt dışında ikamet eden kişilerin emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus araçları için 185 gün yurt dışında bulunma şartı aranmamaktadır.

 

Emekli olduktan ne kadar süre sonra geçici olarak Türkiye’ye araç getirilebilir?

Yurt dışından emekli olup yurt dışında ikamet edenler, emeklilik belgeleriyle herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın geçici ithalat kapsamında bir defaya mahsus Türkiye’ye araçlarını getirebilirler

İkametini yurt dışından Türkiye’ye aldırmış olanlar, geçici ithalat kapsamında ülkemize araç getirememektedirler.

 

Yurt dışından emekli olan kişilerin Türkiye’ye geçici olarak araç getirme şartları nelerdir? Çifte vatandaş, mavi kartlı ya da Türk vatandaşları arasında herhangi bir farklılık bulunmakta mıdır?

Kişinin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kart sahibi olması geçici ithalat kapsamında araç getirmeleri hususunda bir farklılık yaratmamaktadır. Bu kapsamda araç getirecek kişilerin belgelerine ek olarak emeklilik belgesini de sunmaları gerekmektedir.

 

Yurda giriş-çıkış bilgilerine nereden ulaşılabilir?

Vatandaşlarımız, Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış işlemlerine ilişkin bilgilerini e-Devlet kapısından www.turkiye.gov.tr adresinden “Yurda Giriş/ Çıkış Belge Sorgulama” hizmetini kullanarak sorgulayabilmektedirler. Ayrıca kişiler pasaportlarında bulunan giriş-çıkış tarihlerinden de yurt dışında kaldıkları süreleri hesaplayabilmektedirler.

 

Yurt dışında yerleşik olmak için 185 gün yurt dışında bulunmak yeterli midir?

Araç getirecek kişilerin yurt dışında ikametgâhının bulunması şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan kişiler son 1 yılın 185 gününü fiilen yurt dışında geçirseler de yurt dışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurt dışında yerleşik sayılmamaktadırlar.

 

185 gün hesabı nasıl yapılır?

Yurt dışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılmaktadır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurt dışında kalınan süreleri hesaplar. Örneğin, 07.08.2020 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen

kişinin 07.08.2020’den geriye doğru 1 yıl yani 07.08.2019-07.08.2020 tarihleri arasında yurt dışındaki kalış süreleri hesaplanmaktadır.

 

Yurt dışında yerleşik olmak ne demektir?

Yurt dışında yerleşik olmak; olağan durumda Türkiye dışında ikamet eden kişinin, son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunması demektir. Bu koşulu sağlayıp sağlamadığınızı e-Devlet kapısından www.turkiye.gov.tradresinde yer alan “Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama” hizmetini kullanarak sorgulayabilirsiniz.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında yurt dışından kimler araç getirebilir?

Yurt dışında yerleşik kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı 1 adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye’ye getirebilmektedirler.

 

İlaçlarımı yanımda getirmem mümkün müdür?

Evet, Türkiye’de kalınacak süre göz önünde bulundurularak makul miktardaki ilacın girişine izin verilmektedir. Seyahatiniz süresince ilaçları kullanmanız gerektiğine ilişkin doktor raporu, reçete gibi belgeleri de yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

 

Evcil hayvanımı yanımda getirmem mümkün müdür?

Evet, beraberinizde olmak şartıyla evcil hayvanlardan (kedi, köpek, kuş) toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığını (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşkâl belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla) getirebilirsiniz. Ancak, beraberinizde getireceğiniz veya götüreceğiniz canlı hayvan ve bitkilerin veya bunlardan elde edilmiş örnek ve/veya parçaların “Nesli Tükenmekte Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” kapsamında uluslararası dolaşımının yasak veya kısıtlamalara tabi olup olmadığının, yurda giriş/çıkış yapılmadan önce internet üzerinden söz konusu sözleşmenin eklerinden kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Aksi takdirde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümlerine maruz kalınabilmektedir.

 

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harcı nereye ödenir?

Söz konusu harcın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca veya mobil iletişim sunan işletmecilerce (GSM şirketleri) telefon cihazlarının elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce Türkiye’deki bir vergi dairesine veya yetki verilmiş bankalara ödenmesi gerekmektedir.

 

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için vergi ya da harç ödenmesi gerekir mi?

Evet, yurt dışından getirilen cep telefonları için kullanım izni harcı ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 2020 yılı itibarıyla ödenmesi gereken harç tutarı 1.838 TL’dir.

 

Yurt dışından cep telefonu getirmek mümkün müdür?

Evet, yolcu beraberinde cep telefonu getirilebilmektedir. Yolcular, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla 3 takvim yılında 1 adet ile sınırlı olmak üzere, TV, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar da dahil olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde telefonun kıymetine bakılmaksızın vergiden muaf olarak getirebilmektedir. Cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları ve kaydın yolcunun Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 150 gün içinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılması mümkündür. (http://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Sik-Sorulan-Sorular/Merkezi-Cihaz-Kayit-Sistemi)

 

Limit fazlası olması sebebiyle yolculardan alıkonulacak eşya nasıl bir işleme tabi tutulur?

Yolcu beraberi kişisel eşya listesine (Liste için: https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-muafiyetleri) göre limit fazlası olan eşya için yolcular talep ederse gerekli işlemler ithalat rejimi çerçevesinde sonuçlandırılabilmektedir. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra bir işlem gerçekleştirilmek üzere söz konusu eşya, yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarında

3 ay süre ile kalabilmektedir. Diğer taraftan, yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı

dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, kendi eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri 2 kat olarak alınmakta ve eşya sahibine teslim edilmektedir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılmaktadır.

 

Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için “bandrol ücreti” ödenmesi gerekir mi?

Evet, ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilen televizyon ve radyo için 1 defaya mahsus olmak üzere “Bandrol ücreti” tahsil edilmektedir. Yolcu beraberinde getirilen cihazın türüne göre ve televizyon için ekran boyutuna göre değişen miktarlarda TRT bandrol ücreti tahsil edilmektedir.

 

Yolcu beraberinde kıymetli maden, taş ve eşya getirilmesi mümkün müdür?

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilmektedirler ve yurt dışına çıkartabilmektedirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkartılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’de satın alındığının belgelendirilmesi şartına bağlıdır.

 

Beyan edilen nakit paradan harç ya da vergi alınır mı?

Ülke sınırlarından geçerken kişinin yanında bulunan 10.000 avro ve üzerindeki nakit paranın kaynağını gösteri dekont vb. belgelerle beyan edilmesi halinde, bu para için herhangi bir ceza uygulaması olmadığı gibi harç ya da vergi alınması söz konusu değildir.

 

Yolcu kimdir?

Yolcu; ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye gümrük bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türk vatandaşları ve yabancılar herhangi bir amaç için gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türk vatandaşları ve yabancılar,

Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden Türk ve yabancılardır.

 

Yolcu beraberi eşya nedir?

Yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve nitelikte olmayan eşyadır. Her bir yolcu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 9 sayılı listede belirtilen kişisel eşyayı ve 430 avroluk eşyayı vergiden muaf olarak beraberinde getirebilmektedir. Ayrıntılı bilgi www.ticaret.gov.tr/ gumruk-islemleri/ sikca-sorulan sorular /bireysel/yolcu-muafiyetleriadresinden alınabilmektedir.

 

Türkiye’ye giriş yaparken yanımda bulundurabileceğim eşyalar nelerdir?

Türkiye’ye girerken yanınızda ticari miktar ve nitelikte olmayan, kişisel ve ailevi kullanıma özel veya hediye edilmek üzere getirilen her eşyayı bulundurabilirsiniz.

 

Vergisiz Türkiye’ye getirilebilecek eşya ya da hediye için bir üst sınır var mıdır?

Evet vardır. Vergiden muafiyet, her yolcu için toplam değeri 430 avroyu geçmeyen eşya için uygulanır. 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 avrodur. 430 avroile 1500 avro arası değere sahip eşya için ise, eşyanın geldiği ülkeye göre %18-20arası değişen oranlarda vergi uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-muafiyetleriadresinden alınabilmektedir.

 

Yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti nedir?

2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 9 sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonra getirilebilir. Ayrıntılı bilgi www.ticaret.gov.tr/ gumruk-islemleri/ sikca-sorulan sorular/ bireysel/yolcu-muafiyetleriadresinden alınabilmektedir.

 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın getirilmesi için yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonrası olarak tespit edilen sürelerin aşılması halinde süre uzatımı mümkün müdür?

Eşyanın geldiği gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce söz konusu süre aşımına neden olan durumun mücbir sebep ve beklenmeyen halden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde 1 defayla sınırlı olmak üzere en fazla 6 aya kadar süre uzatımı yapılması mümkündür.

 

Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde gıda ürünleri getirilebilir mi?

Evet, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzeler 3 kilograma, diğer bitkisel ürünlerin ise 1 kilograma kadar yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında getirilebilmektedir. Bunun dışında kalan her çeşit ve miktardaki bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılmaktadır. Et ve süt ürünlerinin ise kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’ye gönderilmesi mümkün değildir.

 

Yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonrası süreler içerisinde gönderilen kişisel eşyanın gümrük işlemleri nasıldır?

Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30 kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.

 

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde serbest dolaşıma sokulacak eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?

Her 1 yolcu için kıymeti 1500 avroyu geçmeyen eşyanın geldiği ülkeye göre değişen oranda tek ve maktu vergi uygulanmaktadır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;

• AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

• Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmakta ve eşyanın;

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, gerekmektedir.

Önceki cevaplarda da belirtildiği üzere, yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet yolcuların yaşına göre, 150 ve 430 avro değerindeki eşya için geçerlidir. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bu değerleri aşması ancak 1500 avroyu geçmemesi halinde eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına [150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 avro] karşılık gelen vergi düşüldükten sonra kalan kısım için yukarıda belirtilen oranda vergi uygulanmaktadır.

 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 avroyu aşması halinde ne işlem yapılır?

Söz konusu eşyaya, yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir?

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenmektedir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenmektedir.

 

Türkiye’ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için geldikleri ülkede geçirdikleri süreye ilişkin bir sınır var mıdır?

Hayır, ancak kara sınır kapısından giriş yapan yolculara muafiyet hakkı ayda en fazla 10 defa kullandırılmaktadır.

 

Yurt dışından gelirken yolcu beraberi eşya muafiyeti için süre sınırlaması var mıdır? 1 ay içerisinde kaç kez yurt dışından gelirken yolcu muafiyetinden yararlanılabilir?

Kara hudut kapısından giriş yapan yolculara muafiyet hakkı ayda en fazla 10 defa kullandırılmaktadır.

 

Yolcu beraberinde Türk Lirası veya döviz getirilmesi/götürülmesinin sınırları nelerdir?

Yurt dışından yolcu beraberi ülkemize getirilen nakitlerin beyan edilmesi zorunlu değildir. Ancak beyanda bulunulmak istenirse gümrük memuruna tam ve eksiksiz beyanda bulunmak zorunludur. Bununla birlikte;

Yolcu beraberinde ülkemize girişi yasak olan nakitler vardır. Bunlar;

• Kişisel borçlar,

• Hediye,

• Bağış,

• Çeyiz,

• Gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para,

• Miras,

• Göçmenlerin varlıkları,

• Yurt dışından alınan krediler,

• Ham elmas ihraç bedelleri vb.,

Bu nakitler sadece bankalar aracılığıyla getirilebilmektedir.

Ülkemize girişi yasak olanlar haricindeki nakitlerin yolcu beraberinde getirilmesinde  herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Girişi yasak olan nakitlerin yolcu beraberinde getirildiğinin tespit edilmesi halinde nakde el konulmaktadır.

Yolcuların kendi rızasıyla beyanda bulunmalarının haricinde gümrük memurları tarafından, yolcudan nakdin miktarı ve kaynağına ilişkin açıklama talep edilebilmektedir. Bu durumda yolcuların tam ve doğru bir açıklama yapmaları zorunludur. Yolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının anlaşılması halinde açıklanmayan miktarın %10’u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberi tüm nakit muhafaza altına alınmaktadır. Durum, Cumhuriyet savcılığı ile Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirilmektedir. (Nakit: Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan; bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler.)

 

Türkiye’ye gelirken yanında nakit para bulunanların dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Türkiye’ye seyahat ederken yanlarında 10.000 avro ve üzerinde nakit para taşıyanların, geçtikleri ülkelerin gümrük mevzuatlarını dikkate alarak gümrüklerde yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Beyanı zorunlu nakit para:

AB ülkeleri, Türkiye güzergahındaki ülkeler ve Türkiye gümrüklerinde 9999 avro üzeri ya da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden nakit para taşımak yasaktır. Çek ve senet gibi ödeme araçları da nakit para olarak kabul edilmektedir.

Birlikte yolculuk edenler:

Birlikte seyahat edenlerden her bir kişi için 10 bin avroya kadar nakit para bulundurma hakkı vardır. Ancak 10 bin avroyu geçmeyecek kadar paranın her bir kişinin kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası arasında bulunması gerekmektedir. Aksi halde para kimin üzerinde veya kişisel eşyalarında bulunursa, o kişiye ait kabul edilmektedir. Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin bazılarında, yanında nakit para bulunduran kişinin ülke kanunlarına göre yetişkin sayılması (çoğu ülke bakımından 18 yaşını tamamlamış olmak) şartı aranmaktadır.

 

Gümrüklerde nakit para beyanı nasıl yapılır?

10.000 avro ve üzerinde nakit parayı yanında taşıyan kişilerin sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı olarak beyanda bulunmak için gümrük memurlarından ‘nakit para beyan formu’ talep ederek bu formu doğru şekilde doldurmaları gerekmektedir. Yazılı olarak beyan edilmeyip gümrük memurlarının kişi ve eşyalara yönelik detaylı aramasında tespit edilen para beyan edilmemiş para olarak kabul edilir. Beyan edilmemiş paraya ilişkin ceza ülkelere göre farklı uygulanabilmekte , paranın tamanıma el konulabilmektedir

 

KAYNAK: https://www.ytb.gov.tr/soru-cevap/gumruk

Etiketler:

YORUM BIRAKABİLİRSİNİZ